วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554

ครูมัธยมนอกกะลาประชุมร่วมกับครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง(2)คอมพิวเตอร์
อยากเริ่มจาก การประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น แบบยังไม่มีอะไรเลย
- เผชิญปัญหา ให้วงจรมีปัญหา
- บิลเกรต : มองว่าหลายๆ อย่างใหม่ๆ เกิดมาจากปัญหา
 เริ่มจากการเรียนรู้ : กระบวนการมุ่งสู่เป้าหมาย 
*เราไม่ได้เน้นการสอน แต่เราจะเน้นที่การเรียนรู้
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง
- การเรียนรู้ร่วมกัน
* เริ่มจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว

ทักษะชีวิต
อาหาร : (ผู้ผลิต(มวลใหญ่) - แปรรูป(ปรับปรุงพันธ์) - จัดจำหน่าย)
เครื่องนุ่งห่ม : (ตัดเย็บ – ออกแบบ – จำหน่าย(เป็นเจ้าของ) – PR)
ที่อยู่อาศัย : (ออกแบบ – สร้าง)
สุขภาวะ : (ดูแลสุขภาพ กาย ใจ สภาพแวดล้อม กินอยู่ เครียด มนุษยสัมพันธ์ แก้ปัญหา จัดการความเครียด รู้จักตนเอง สื่อสาร พฤติกรรม บุคลิกภาพ)
*เราต้องกล้ารับผิดชอบ กล้าหาญที่จะทำด้วย

ทักษะอนาคต
คิด(+) /
การจัดการ /
การสื่อสาร /
ICT
Creative /
(/ หมายถึง ได้นำเข้าสู่ทุกๆ กิจกรรม)
ให้ทำควบคู่ไปกับ สมุด Note Creative ออกแบบ

 ออกแบบสมุด Creative
- เก็บสะสมงาน ดูความก้าวหน้า*เรากล้าไหม? ครูจะไม่สอน แม้แต่อย่างเดียว

 ตัวชี้วัด
- สิทธิบัตร
- ชิ้นงาน
- สมุดทดคิด

ครู คือ ผู้อำนวยการการเรียนรู้
*สิ่งไหนที่สำคัญและคิดว่าเหมาะกับบริบทของผู้เรียน ให้สอนเขา

ขั้นตอนการเกิดชิ้นงาน
- เสนอ (ความสำคัญ – ใครได้ประโยชน์ - ใครได้ประโยชน์ - เป้าหมาย)
- ทำ (ปัญหาที่ยากว่า – เกิดสิ่งใหม่ - มีความแตกต่าง )
* ผู้เชี่ยวชาญ จะดูแลเป็นที่ปรึกษา


ประชุม..ณ ห้องพักคุณเจมส์ คลากส์
พี่อาตง ครูอ้อน ครูณี ครูท็อป ครูนุ่ม และครูป้อม 
18-19/04/54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น