วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554

ครูมัธยมนอกกะลาประชุมร่วมกับครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง(1)

ทำไมต้องเรียนรู้อย่างเข้าใจ เพื่อการเปลี่ยนแปลง 
จะได้มองเห็นองค์รวม มีเหตุผล รู้สึกยินดีและพอใจ..
 

 ลักษณะที่แสดงออกว่าเข้าใจ..
 
- การอธิบายได้อย่างลึกซึ้ง แตกฉาน สามารถปฏิบัติได้
สามารถแปลความหมาย แสดงให้เห็นการเชื่อมโยงเข้าสู่ชีวิตจริง
การนำมาประยุกต์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้

กระบวนการเรียนรู้แบบ 
Problem-based learning (PBL) 
 
   การเรียนรู้จากการใช้ปัญหาเป็นหลัก / การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยนักเรียนระบุปัญหาที่เกิดขึ้นเอง แล้วเลือกวิธีการและสาระในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง

วิธีการเรียนรู้..
 

1. การเผชิญปัญหา
  • สภาพจริง ( ทีกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน และจะต้องเผชิญในอนาคต)
  • สถานการณ์จำลอง (ใส่ข้อมูล คำถามปลายเปิด )
2. สร้างหนทางการเรียนรู้ 
     Project : ระบุปัญหา วิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ ทดลอง / ทดสอบ สังเคราะห์ข้อมูล สรุปผลที่เกิด ทำให้นักเรียน มองเห็นองค์รวม มีเหตุผล รู้สึกยินดีและพอใจที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง ( ภายใน : ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ , ภายนอก : บุคลิกลักษณะ ท่าทางพฤติกรรมการแสดงออก )

จุดเด่นของการสอนแบบ (PBL)..
    มีการบูรณาการระหว่างสาขาวิชา ทำให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงทางวิชาชีพ มีการรวบรวมคัดเลือกเนื้อหาสำคัญที่เป็นหลัก ช่วยลดจำนวนเนื้อหาที่ต้องเรียนมากมายโดยไม่จำเป็น
   เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การแก้ปัญหา การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ เพราะใช้ปัญหามากระตุ้นซึ่งให้เกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจแทนการท่องจำ เพราะต้องประยุกต์ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา
   เป็นการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์(Constructivism )เพราะต้องใช้ความรู้เดิมที่มีมาคิดสร้างความรู้ใหม่ที่จำเป็นเติมเสริมเข้ากับความรู้เดิมตลอดเวลา


วิถีปฏิบัติในระดับมัธยมฯ (ม.1)..
 
 กิจกรรมฅนบันดาลใจ (อ่านวรรณกรรม ดูหนัง รายการฅนค้นคน การไปอยู่กับบุคคลอื่น )
Concept : 
  • ค้นพบความถนัดและความสนใจของตนเอง
  • สร้างแรงบันดาลใจในวิถีทางที่ดีงาม
  • เครื่องขัดเกลาอารมณ์ เกิดสุนทรียะ
  • เข้าใจวิถีชีวิต ความคิดและจิตใจของมนุษย์ด้วยกัน
 กิจกรรมพิธีกรรม ( พิธีชา การจัดดอกไม้ การรับประทานอาหาร ) 
Concept :
การดำเนินชีวิตอย่างมีสติ อยู่กับปัจจุบัน
เสริมสร้างบุคลิกภาพ มารยาท
เข้าใจตนเอง เห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง
 
 จิตศึกษา 
Concept : 
   เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดในด้านจิตวิญญาณ รู้คุณค่าของสรรพสิ่ง การนำสิ่งที่ดีงามเข้าไปสู่จิตใต้สำนึก การเตรียมความพร้อมของนักเรียน ให้อยู่ในภาวะคลื่นสมองต่ำ และมีความพร้อมในการเรียน

ประชุม..
ณ ห้องเรียนชั้น ป.6
ครูณี ครูท็อป และครูป้อม 
05/04/54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น