วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมอาสาสร้างสุข

ผลงานการสรุปกิจกรรมอาสาสร้างสุขของพี่ๆ ชั้น ม.1 
ที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ในช่วงปิด Quarter1/2554

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

พิธีชา ม.1

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ร่วมกันทำกิจกรรมพิธีชาครั้งแรก
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2554


กิจกรรมพิธีชา..
- การดำเนินชีวิตอย่างมีสติ อยู่กับปัจจุบัน นอบน้อม เชื่อมโยง การได้ชื่นชมความงาม
- เข้าใจตนเอง เห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง..

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

จิตศึกษา ม.1

จิตศึกษาของพี่ๆ ม.1 เปิดเรียนวันแรก..
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2554


กิจกรรมจิตศึกษา..
- เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดในด้านจิตวิญญาณ ความฉลาดด้านอารมณ์ ให้เห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง การน้อมนำสิ่งที่ดีงามเข้าไปสู่จิตใต้สำนึก 
- การเตรียมความพร้อมของนักเรียน ให้อยู่ในภาวะคลื่นสมองต่ำ และมีความพร้อมในการเรียน

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง '54 (งอกนอกกะลา)

นิยามการเรียนรู้โรงเรียนนอกกะลา 


'การเรียนรู้เป็นกระบวนการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สูงขึ้น อย่างเป็นองค์รวม ทั้งองค์กร ภายในคนคนหนึ่งและองค์รวมที่เชื่อมสัมพันธ์อยู่ในระบบใหญ่'งอกนอกกะลา..

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ภาพนักเรียนเปิดเรียนวันแรก ม.1

    เปิดเรียนวันแรกของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ 
ยิ้มแย้ม แจ่มใส ถ่ายรูปติดบอร์ดหน้าชั้นเรียน..

เด็กหญิงณัชฐนิชา เพียขันทา(จ๋อม)

เด็กชายชัยวัฒน์ แสนลาด(ฟรองค์)

เด็กหญิงอาทิตยา เพชรตะกั่ว(กระเต็น)


เด็กชายชนาวุฒิ ภูอาจดั้น(เอริ์ธ)
 
เด็กหญิงสุทธิดา ทุมตา(นุ๊ก)

เด็กหญิงเสาวภา คชเถื่อน(มิ้นท์)

เด็กชายวิศรุต อ่อนนวล(เก่ง)

เด็กหญิงชมพูนุช ปาปะขัง(น้ำ)

เด็กหญิงณัฐชานันท์ วิชาฮาด(ออม)

เด็กชายภูมินาวัตน์ ภัตติยะวานิช(ปอง)

เด็กชายขจรพงศ์ ศรีอินทร์(เบส)

เด็กหญิงธัญญชนก โสรี(รัก)

เด็กชายทีปกร ซอนรัมย์(ช้าง)

เด็กชายมงคลชัย บ่อไทย(แทน)

เด็กชายอนันต์ อัมรานนท์(ลาร์ค)

เด็กชายณัฐภัทร เรืองบุญ(เจมส์)

เด็กชายธนภพ บุญเรือง(อั๋น)

เด็กชายชานน เกษมสุข(โจ๊กเกอร์)

เด็กชายวินัย สวาทนา(ปาล์ม)
 
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน..